فارسی
    ENGLISH

 


روشهای تعیین توان زیپ

روش تعیین توان زیپ   روش تعیین توان زیپ

برای تعیین قدرت زیپ ، زیپ بسته را باسرعت برابر در جهت زاویه عمود بر زیپ بسته بکشید.

  بخش باز زیپ را به  از دو طرف عمود بر زیپ بکشید تا قدرت آن مشخص شود.
روش تعیین توان زیپ   روش تعیین توان زیپ

بخش پایین زیپ بسته شده و سرزیپ به سمت بالا کشیده می شود.

 

دو سر باز زیپ نیمه باز را که سرزیپ آن بصورت قفل شده قرار دارد ، به طرفین می کشیم

روش تعیین توان زیپ

 

روش تعیین توان زیپ

دو سر باز زیپ نیمه باز را  به طرفین می کشیم .

 

مقاومت سرزیپ در دو زاویه 90 درجه و 45 درجه مانند شکل روبرو می کشیم .

     


Home  | About Us | Contact Us

Tel:(+98)21-88800600  |  Fax:(+98)21-22733974  | Email : info@kiazip.com
Unit 10 , 3rd Floor, No.28 , Fatemi SQ. , Tehran , Iran
Powered by GTIT