فارسی
    ENGLISH

   Finished
Nilon
Metal
Plastic

   Chain

Nilon
Metal
Plastic
   Slider
Standard
  Nilon
  Plastic
  Metal
Fanta
   HookLoop 
 

         
Nilon Standard Slider   Nilon Standard Slider   Nilon Standard Slider
31   3   3
3   33   36
auto lock short pull   non lock short pull   non lock short pull
       
Nilon Standard Slider   Nilon Standard Slider   Nilon Standard Slider
5   5   5
51   52   53
auto lock short pull   non lock short pull   pin lock ring pull
       
Nilon Standard Slider   Nilon Standard Slider   Nilon Standard Slider
5   8   8
56   82   82k
non lock long pull   non lock short pull   non lock short pull
 

Page: 1 2


Home  | About Us | Contact Us

Tel:(+98)21-88800600  |  Fax:(+98)21-22733974  | Email : info@kiazip.com
Unit 10 , 3rd Floor, No.28 , Fatemi SQ. , Tehran , Iran
Powered by GTIT