فارسی
    ENGLISH

 
 
 
 
 


روشهای تعیین توان زیپ

روشهای تعیین توان زیپ   روشهای تعیین توان زیپ

برای تعیین قدرت زیپ ، زیپ بسته را باسرعت برابر در جهت زاویه عمود بر زیپ بسته بکشید.

  بخش باز زیپ را به  از دو طرف عمود بر زیپ بکشید تا قدرت آن مشخص شود.
روشهای تعیین توان زیپ   روشهای تعیین توان زیپ

بخش پایین زیپ بسته شده و سرزیپ به سمت بالا کشیده می شود.

 

دو سر باز زیپ نیمه باز را که سرزیپ آن بصورت قفل شده قرار دارد ، به طرفین می کشیم

روشهای تعیین توان زیپ

 

روشهای تعیین توان زیپ

دو سر باز زیپ نیمه باز را  به طرفین می کشیم .

 

مقاومت سرزیپ در دو زاویه 90 درجه و 45 درجه مانند شکل روبرو می کشیم .

     


خانه  |  درباره ما ارتباط با ما

Tel:(+98)21-88963344-88950676-7  |  Fax:(+98)21-88950675  | Email : kiazip@jamejam.net
تهران ، میدان دکتر فاطمی ، ابتدای خیابان گمنام،خیابان جهان مهر ، خیابان بوعلی سینا غربی، شماره 57
Powered by GTIT